Avís legal

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), LÀCTICS L’ESQUELLA, S.L. (en endavant LÀCTICS L’ESQUELLA) manifesta que el domini lesquella.cat és propietat de LÀCTICS L’ESQUELLA, amb CIF B25842378, i amb domicili a C/ Escoles n. 11 Planta Baixa, 2570, Bellver de Cerdanya, Lleida i correu electrònic info@lesquella.cat. Que LÀCTICS L’ESQUELLA consta inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1543, Foli 144, Inscripció 1 i Fulla L-31303. LÀCTICS L’ESQUELLA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, LÀCTICS L’ESQUELLA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de LÀCTICS L’ESQUELLA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de LÀCTICS L’ESQUELLA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LÀCTICS L’ESQUELLA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de LÀCTICS L’ESQUELLA. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de LÀCTICS L’ESQUELLA, CIF:B-25842378, la finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que LÀCTICS L’ESQUELLA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de LÀCTICS L’ESQUELLA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Escoles n. 11 Planta Baixa, 2570, Bellver de Cerdanya, Lleida o bé, enviar un correu electrònic a info@lesquella.cat

Propietat intel·lectual

Aquesta web és propietat de LÀCTICS L’ESQUELLA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per LÀCTICS L’ESQUELLA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de LÀCTICS L’ESQUELLA l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LÀCTICS L’ESQUELLA.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Cookies

Els hi informem que per un bon funcionament de la web lesquella.cat, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (cookies) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. LÀCTICS L’ESQUELLA fa servir cookies de tercers en la seva web; les cookies són de Google Analytics, que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units. En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça ip d’accés; els hi informem que aquestes seran tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de LÀCTICS L’ESQUELLA. Conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/ Escoles n. 11 Planta Baixa, 2570, Bellver de Cerdanya, Lleida. S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalmente de forma anonimitzada.. Per rebutjar o eliminar aquesta cookie es pot consultar la següent adreça: http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas LÀCTICS L’ESQUELLA pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament. Si es desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar el següents link: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 En cas contrari, i havent informant LÀCTICS L’ESQUELLA de l’ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites. En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a LÀCTICS L’ESQUELLA a través dels seus mitjans d’atenció al públic.